LIÊN HỆ BAN QUẢN LÝ
BAN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN ĐOÀN TRƯỜNG
Phòng B.109 - 279 Nguyễn Tri Phương, Q.10, TP.HCM
Email: youth@ueh.edu.vn