ĐĂNG NHẬP

[Hệ thống hiện không có đợt thi nào]


 
Tên đăng nhâp:
Mật khẩu:
 
 
   
Từ 01.01 đến 21.01.2017: Đoàn viên đăng nhập và thực hiện Kiểm tra rèn luyện nhận thức đoàn viên học kỳ cuối năm 2016 (BỔ SUNG) theo Thông báo số 239-TB/ĐHKT-ĐTN ngày 10.01.2017

Lưu ý: Tên đăng nhập là MSSV, mật khẩu là mật khẩu trang www.online.ueh.edu.vn của sinh viên. Trường hợp quên mật khẩu, vui lòng liên lạc Phòng Quản lý đào tạo - Công tác sinh viên (A.013)