ĐĂNG NHẬP

[Các đợt thi hiện tại đang diễn ra: Kiểm tra RLĐV phần nhận thức - Học kỳ ĐẦU năm 2016.]


 
Tên đăng nhâp:
Mật khẩu:
 
 
   
Từ 19.4 đến 11.5.2016: Đoàn viên đăng nhập và thực hiện Kiểm tra rèn luyện nhận thức đoàn viên học kỳ đầu năm 2016 theo Thông báo số: 174-TB/ĐHKT-ĐTN ngày 15.4/2016


Lưu ý: Tên đăng nhập là MSSV, mật khẩu là mật khẩu trang www.online.ueh.edu.vn của sinh viên. Trường hợp quên mật khẩu, vui lòng liên lạc Phòng Quản lý đào tạo - Công tác sinh viên (A.013)