ĐĂNG NHẬP

[Các đợt thi hiện tại đang diễn ra: Kiểm tra RLĐV phần nhận thức - Học kỳ ĐẦU năm 2015 (ĐỢT BỔ SUNG)]


 
Tên đăng nhâp:
Mật khẩu:
 
 
   
Từ ngày 19/8 đến ngày 02/9/2015: Đoàn viên tham gia Kiểm tra bổ sung rèn luyện nhận thức đoàn viên học kỳ đầu năm 2015

Lưu ý: Tên đăng nhập là MSSV, mật khẩu là mật khẩu trang www.online.ueh.edu.vn của sinh viên. Trường hợp quên mật khẩu, vui lòng liên lạc Phòng Quản lý đào tạo - Công tác sinh viên (A.013).